پس از افزودن موفقیت آمیز قسمت جدید زمان متفاوت بر اساس حجم ویدیو نیاز است تا ویدیو افزوده شده رمزنگاری شود و به لیست افزوده شود.

منتشر شود
رایگان

لطفا برای دوره تعریف شده فایل اضافه کنید.